Nordica Asianajotoimisto

Sopimukseen perustuvasta vahingonkorvauksesta

Mikäli sopimusta rikotaan, sopimuskumppani voi vaatia esimerkiksi hinnanalennusta, sopimuksen purkamista tai vahingonkorvausta. Ensisijaisia oikeusseuraamuksia ovat kuitenkin suorituksen korjaaminen ja hinnanalennus. Vahingonkorvauksen tarkoituksena on kattaa sopimusrikkomuksesta aiheutuneet ylimääräiset kustannukset. Vahingonkorvauslakia sovelletaan etupäässä tilanteisiin, joissa osapuolten kesken ei ole solmittu sopimusta. Sopimustilanteita koskevaa vahingonkorvausta on säännelty mm. kauppalaissa. Kauppalakia sovelletaan irtaimen omaisuuden kauppaan.

Täyden korvauksen periaate

Vahingonkorvausoikeudessa pääsääntönä on täyden korvauksen periaate. Eli sopimuspuolelle tulee korvata kaikki sopimusrikkomukseen syy-yhteydessä olevat vahingot. Edelleen korvauskelpoisen vahingon tulisi olla realisoitunut.

Rikastumiskielto tarkoittaa sitä, että vahinkoa kärsinyt osapuoli ei saa korvauksen johdosta päästä parempaan asemaan kuin missä hän olisi ilman vahinkotapahtumaa. Ns. eduntasoituksessa kärsitystä vahingosta vähennetään vahinkotapahtumasta sopimuskumppanille aiheutunut hyöty, joka voi muodostua esimerkiksi säästyneistä varastointikustannuksista.

Nk. positiivisen sopimusedun mukaan laskettu korvaus käsittää sopimuspuolelle sopimuksen mukaisen taloudellisen hyödyn. Negatiivisen sopimusedun korvaamisella pyritään loukattu osapuoli saattamaan siihen asemaan jossa hän olisi, ellei sopimusta olisi tehty.

Lähtökohtana on se, että ainakin välittömät vahingot tulee korvata. Sopimuksissa pyritään usein rajoittamaan korvausvelvollisuus koskemaan vain välittömiä vahinkoja. Välillisiä vahinkoja ovat esim. menetetyt voitot sekä tuotannon tai liikevaihdon vähentymisestä tai keskeytymisestä aiheutunut vahinko.

Lisäksi vahingonkorvauksen määrälle voidaan sopimuksessa asettaa rahallinen katto. Yleinen on myös ns. ylivoimaisia esteitä koskeva force majeure-lauseke. Periaatteena on, että tahalliseen tai törkeän huolimattomaan sopimusrikkomukseen syyllistynyt ei voi vedota vastuuta rajoittaviin ehtoihin.

Sopimussakko

Usein sopimuksiin kirjataan erityinen sopimussakkoa koskeva ehto. Voidaanko sopimussakon lisäksi vaatia vahingonkorvausta? Yleistä sääntöä asiasta ei ole, vaan arviointi tulee suorittaa tapauskohtaisesti. Joissakin tapauksissa vahingon määrä saattaa selkeästi ylittää sopimussakon suuruuden, jolloin erillinen vahingonkorvaus tulee kyseeseen.

Edelleen vahinkoa kärsineellä sopimuskumppanilla on velvollisuus oma-aloitteisesti rajoittaa vahinkoa. Voidaan katsoa, että esim. rakennusurakoitsijan tulee pyrkiä hankkimaan menetetyn urakan tilalle muita töitä.

Sopimusrikkomukseen perustuvaa vahingonkorvausta voidaan myös sovitella. Tällainen säännös on esim. kauppalain 70 §:n 2 momentissa, jonka mukaan vahingonkorvausta voidaan sovitella, jos se on kohtuuton ottaen huomioon vahingonkorvausvelvollisen sopijapuolen mahdollisuudet ennakoida ja estää vahingon syntyminen sekä muut olosuhteet.

Todettakoon lopuksi, että kuluttajasopimuksissa vahingonkorvauksia koskevia ehtoja sovelletaan usein kuluttajan eduksi kuluttajansuojalain pakottavien säännösten mukaisesti.


Janne Kangas

asianajaja