Nordica Asianajotoimisto

Lakipalvelut

Asianajotoimisto Nordica Oy tarjoaa oikeudellisia palveluita yksityishenkilöille, yrityksille ja muille yhteisöille. Suoritamme toimeksiannot luotettavasti ja kustannustehokkaasti eettisesti korkeatasoiselta pohjalta.

Toimintamme painopistealueita ovat:
Perhe- ja perintöoikeus
Yritysjuridiikka
Sopimusoikeus
Työoikeus
Rikosoikeus
Yleisjuridiikka

Avioero ja elatusapu

Avustamme kaikissa lapsiin ja perheisiin liittyvissä oikeudellisissa asioissa, kuten esimerkiksi avioeroon sekä lasten huoltoon ja elatusapuihin liittyvissä asioissa. Laadimme em. asioihin liittyviä sopimuksia ja hoidamme myös tarvittaessa oikeudenkäynnit. Palvelemme lisäksi lastensuojeluun liittyvissä asioissa.

Aviopuolisot voivat ennen avioliiton solmimista tai sen aikana sulkea pois tai rajoittaa avio-oikeutta. Muussa tapauksessa puolisoiden netto-omaisuus ositustilanteissa pääsääntöisesti puolitetaan. Tämä tarkoittaa sitä, että se puoliso, jolla on enemmän netto-omaisuutta, joutuu maksamaan toiselle tasinkoa.

Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevat asiat tulee ratkaista ennen kaikkea lapsen edun mukaisesti. Myös lapsen mielipide tulee ottaa huomioon. Yhteishuolto on selkeä pääsääntö. Vuoroasuminen on viime vuosina yleistynyt. Lapselle suoritettavan elatusavun tulee olla määrältään kohtuullinen. Siinä tulee huomioida mm. luonapidon laajuus.

Esimerkkejä perheoikeudellisista toimeksiannoista:

 • lapsen huolto ja tapaamisoikeus
 • lapsen elatusapu
 • tapaamisoikeuden täytäntöönpano
 • avioero
 • avioehto
 • omaisuuden ositus

Toimistomme on tarjonnut elatusvelvollisille maksutonta puhelinneuvontaa vuodesta 1993 lähtien.

Perinnönjako ja testamentti

Avustamme perunkirjoitusta sekä perinnönjakoa koskevissa asioissa. Toimimme myös pesänselvittäjänä ja pesänjakajana sekä testamentin toimeenpanijana. Testamentin avulla voidaan päättää omaisuuden jakaantumisesta kuoleman jälkeen. Rintaperillisellä on kuitenkin oikeus vaatia lakiosaa, joka on puolet laskennallisesta perintöosasta. Testamentilla voidaan myös antaa hallintaoikeus tiettyyn omaisuuteen.

Esimerkkejä perintöoikeudellisista toimeksiannoista:

 • testamentti
 • perukirja
 • perinnönjakokirja
 • edunvalvontavaltuutus

Työsopimus ja työsuhderiita

Avustamme työsuhdeasioissa sekä työnantajaa että työntekijää työsuhteeseen liittyvissä sopimus- ja riitatilanteissa. Avustamme myös työsopimuksen laatimisessa sekä kilpailukielto- ja salassapitorikkomuksia koskevissa asioissa.

Esimerkkejä työoikeudellisista toimeksiannoista:

 • työ- ja johtajasopimukset
 • kilpailukielto- ja salassapitosopimukset
 • työsuhteen päättämissopimukset
 • työsuhderiitojen ratkaisu

Kauppasopimus ja yrityskauppa

Tarjoamme palveluita erityisesti pk-yrityksille esim. seuraavan tyyppisissä asiakokonaisuuksissa:

 • kauppasopimukset
 • yrityskaupat
 • yhteistyösopimukset
 • vakioehdot
 • edustus- ja jakelusopimukset
 • liikehuoneiston vuokrasopimukset

Avustamme yrityksiä myös sopimusneuvotteluissa. Asianmukaiset yleiset ehdot ja sopimuspohjat helpottavat yrityksen toimintaa ja ehkäisevät riitojen syntymistä.

Sopimusoikeus

Avustamme yksityishenkilöitä, yrityksiä ja muita yhteisöjä sopimuksiin liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä, kuten esim. sopimusriskien hallinnassa, sopimuksien laadinnassa ja sopimuksiin liittyvissä riidoissa.

Sopimuksen ehdot tulisi laatia niin yksiselitteisesti ja selkeiksi, että ulkopuolinen henkilö pystyy pelkän sopimustekstin perusteella toteamaan mitä on sovittu. Olosuhteiden muutoksen johdosta sopimuksen ehtoa voidaan muuttaa tai sopimus voidaan irtisanoa. Mikäli sopimusta rikotaan, sopimuskumppani voi vaatia esimerkiksi hinnanalennusta, sopimuksen purkamista tai vahingonkorvausta. Ensisijaisia oikeusseuraamuksia ovat kuitenkin suorituksen korjaaminen ja hinnanalennus. Vahingonkorvauksen tarkoituksena on kattaa sopimusrikkomuksesta aiheutuneet ylimääräiset kustannukset.

Sopimusten riskiä voidaan hallita esimerkiksi vastuunrajoituslausekkeilla. Lisäksi sopimusehdoissa voidaan korvausvastuulle asettaa rahamääräinen enimmäismäärä.

Asuntokauppariita ja vuokrasopimus

Avustamme kaikissa asunto- ja kiinteistökauppoihin liittyvissä kysymyksissä. Avustamme esimerkiksi kauppa- ja vuokrasopimusten laatimisessa. Lisäksi avustamme asuntoihin ja kiinteistöihin liittyvissä oikeudenkäynneissä.

Kun asunnossa havaitaan virhe, ostajan tulee viipymättä selvittää asiaa ja reklamoida virheestä ja vaatimuksista myyjälle kohtuullisessa ajassa.

Palveluihimme kuuluvat esimerkiksi:

 • asuntokauppariidat
 • kosteusvaurio- ja hometaloriidat
 • yhteisomistukseen liittyvät asiat
 • kaupan asiakirjojen laatiminen
 • asuinhuoneiston vuokrasopimukset

Avustamme myös vahingonkorvauksiin liittyvissä asioissa.